Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2


Witamy na stronie internetowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach


Raport ze zbiórki na rzecz 28 Finału WOŚP


 

 

Szkoła do hymnu-Podziękowanie

Szkoła pamięta-dyplom

Certyfikat Lepszej Szkoły


                                                                  Klauzula informacyjna
Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach, ul. Kopernika 63, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Mariusz Mazur –  bmmazur@wp.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

-Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
  a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
  b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
  d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
  Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.

12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM –więcej tutaj