Deklaracja dostępności

aktualizacja 30.03.2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp2.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp2.gliwice.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowegozsp2.gliwice. pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Mazur, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp2.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 238-19-98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetoweg0  lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowe zsp2.gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek SP-12 przy ulicy Kopernika

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów i rodziców – dostępne jest 1 wejście od ulicy Kopernika (główne) – schodami oraz podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające wejście do budynku;,

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Budynek PM-17 przy ulicy Andromedy 36

 1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla przedszkolaków i rodziców  dostępne są 2 wejścia od ulicy Andromedy – schodami, drzwi otwierane ręcznie.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są   korytarze i pomieszczenia na parterze. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem  jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

„Termin przeglądu i aktualizacji : 30 marca 2024”.