Informator ósmoklasisty

 

 

https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2024/01/zal_nr-1-lo-technikum-bs-i-st-2024_2025.pdf

 

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 ‎Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 • Termin główny:
 • język polski:  14 maj 2024 godz 9.00 (wtorek)
 • matematyka: 15 maj 2024 godz 9.00 (środa)
 • język obcy nowożytny: 16 maj 2024 godz 9.00 (czwartek)
 • Termin dodatkowy:
 • język polski:    10 czerwca 2024 godz 9.00 (poniedziałek)
 • matematyka:  11 czerwca 2024 godz 9.00 (wtorek)
 • język obcy nowożytny:   12 czerwca 2024 godz 9.00 (środa)
 1. Struktura egzaminu
 • Przedmioty egzaminacyjne:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ósmoklasista przystępuje do egzaminu z języka obcego

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć

edukacyjnych; w naszej szkole są to język angielski i język niemiecki)

 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów (w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu):
 • język polski: 120 minut (przedłużenie czasu do 180 minut)
 • matematyka: 100 minut (przedłużenie czasu do 150 minut)
 • język obcy nowożytny: 90 minut (przedłużenie czasu do 135 minut)
 1. Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne
z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 1. Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) oraz uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 2. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 3. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 4. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
 5. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 6. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
  z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego

5. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze egzaminu próbnego
 • 6. Po egzaminie ósmoklasisty
 • Termin udostępnienia wyników egzaminu ósmoklasisty w ZIU (SIOEO):

 Termin wydania zaświadczeń:

 • W przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 • Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej zgodnie
  z odpowiednią procedurą.
 • Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

 

strona logowania ( rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej) https://slaskie.edu.com.pl