Ogłoszenia

Plan Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w ZSP2 na 2021 r.


W klasach I-III naszej szkoły realizowane są programy edukacyjne z zakresu profilaktyki antynikotynowej i promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia z uczniami w ramach programów „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Nie pal przy mnie proszę” prowadzą wychowawcy klas przy współpracy z pedagogiem szkolnym.

Podstawowe cele realizowane podczas zajęć to:

  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Szanowni Rodzice!

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci już w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w antytytoniowej edukacji Państwa dzieci. Programy profilaktyki tytoniowej ukierunkowane są na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolu i szkole, to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

Dlatego pamiętajcie, aby: dawać dobry przykład swoim zachowaniem, spędzać z dzieckiem dużo czasu (jednak nie ilość a jakość się liczy!), zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko, rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy, ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu, prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków, pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi.

Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną.

Szanowni Rodzice! Rozmawiajcie z dziećmi, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia, wspierajcie Wasze dzieci.