Oferta

Przedszkole Miejskie nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Gliwicach to placówka wielooddziałowa – liczy 13 oddziałów. Do placówki przedszkola uczęszcza 225 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast w budynku szkoły podstawowej w segmencie do tego przystosowanym z uwzględnieniem potrzeb rodziców 100 dzieci – 4 grupy w wieku 5 i 6 lat.

Przedszkole jest czynne od godziny 6:00 – 16:30.
Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną oraz wydzieloną salę gimnastyczną, gdzie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia ruchowe, umuzykalniające, kółka zainteresowań. Przedszkole zapewnia wysoki poziom opieki i kształcenia – wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje .

OFERUJEMY:

 • j.angielski – promuje nauczanie języka angielskiego, uwzględnia tematykę zgodną z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w wieku przedszkolnym. Zapewnia ćwiczenia z zakresu rozwijania sprawności słuchania i rozumienia ze słuchu oraz mówienia, umożliwiając dziecku pierwsze dłuższe wypowiedzi po angielsku,
 • zajęcia umuzykalniające ( rytmika)- istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna,
 • udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, występach, również poza placówką
 • kółko muzyczno-ruchowe- zajęcia, które mają na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwienie ich na doznania artystyczne i estetyczne. Kształtują estetykę i harmonię ruchu , wyobraźnię twórczą. Rozwijają uzdolnienia taneczne oraz wrażliwość na piękno i wdzięk,
 • kółko plastyczne- zajęcia mają na celu tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałem niezbędnym przy tej twórczości
 • kółko teatralne- zajęcia mają na celu rozbudzanie zainteresowania teatrem, odkrywania w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień oraz skłanianie dziecka do samodzielnej twórczości i działania.

ZAPEWNIAMY:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w  wieku do 5 lat w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł  za każda rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem. Opłata ta jest ustalana miesięcznie.                                                                      Rodzice dziecka 6-letniego odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.                                                                                                        Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z wyżywienia, opłata obejmuje tylko koszty surowców. Dziecko może korzystać z 3, 2 lub 1-go posiłku dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek

Dzieci, które uczęszczają do przedszkola w budynku szkoły korzystają z wyżywienia jakie zapewnia im zewnętrzna firma cateringowa.

ORGANIZUJEMY:

 • wycieczki do teatru, kina, muzeum,
 • wyjazdy na zielone przedszkole, festyny, pikniki, uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców,
 • wyjścia do bibliotek, zakładów pracy, i inne
 • dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków
 • imprezy o charakterze prozdrowotnym np. Dzień Marchewki, Święto Ziemi,
 • kiermasze, konkursy dla dzieci i rodzinne,
 • akcje charytatywne np. Góra grosza”, Szlachetna paczka”, „ Zbiórka plastikowych nakrętek”