PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

W związku z tym Szkoła zawarła porozumienie z podmiotem leczniczym Bistom s.c. celem realizacji tej ustawy , która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzi:

 1.Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, identyfikacja czynników ryzyka w      zakresie zdrowia jamy ustnej, która odbywa się w szkole.

2. Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne obejmujące:

1.Ocenę stanu uzębienia

2.Ocena stanu tkanek przyzębia

3.Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu

4.Kwalifikację do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego

5.Profesjonalną profilaktykę fluorkową

Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane są przynajmniej raz w roku szkolnym. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Poradni Stomatologicznej celem wykonania tego świadczenia. Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia rodzic/opiekun prawny oraz uczeń pełnoletni będzie mógł uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki/Higienistki Szkolnej. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielone.

 

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego na piśmie w szkole wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na opiekę w tym zakresie.

 

 1. Leczenie Stomatologiczne

 

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w Poradni Stomatologicznej podmiotu leczniczego

Bistom s.c. Aby podjąć leczenie niezbędna jest pisemna zgoda rodzica niepełnoletniego ucznia przed podjęciem leczenia, tak więc prosimy, aby rodzic/opiekun prawny zgłaszał się z uczniem niepełnoletnim do leczenia   bezpośrednio w Poradni Stomatologicznej. Uczniowie pełnoletni zgłaszają się sami.

Opieka dentystyczna dla uczniów to świadczenia całkowicie bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 Rodzice uczniów oraz uczniowie pełnoletni mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

 Adresy Poradni:

Poradnia Stomatologiczna nr 3

44-194 Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2D

Rejestracja telefoniczna: 607311367

 

Poradnia Stomatologiczna nr 1

44-100 Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 50

Tel.791883229

 

Poradnia Stomatologiczna nr 4

44-100 Gliwice ul. Czajki 1

Tel.723331100

Godziny pracy poradni

Poniedziałek – Piątek    08.00-19.00

Sobota                        08.00-14.00

 

GWRANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. FINANSOWANE PRZEZ   NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 

 • Ocenę stanu uzębienia
 • Ocena stanu tkanek przyzębia
 • Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu
 • Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego
 • Profesjonalna profilaktyka fluorkowa

GWRANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. FINANSOWANE PRZEZ   NFZ OBEJMUJE   MIĘDZY INNYMI:

 

 1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. znieczulenie do zabiegów;
 7. usunięcie zębów;
 8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci
 10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych – raz do ukończenia 14 roku życia)
 11. impregnacja zębiny zębów mlecznych
 12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. leczenie chorób przyzębia
 14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach umowy z NFZ dostępne są na stronie internetowej szkoły poniżej.

Załączniki:

 Ustawa o prawach pacjenta

Dzieci sprzeciw

INDYWIDUALNA ZGODA PRZEKAZANIE NIEZBĘDNYCH INFORMACJI W ZWIĄZKU Z PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ

PTSD_Wytyczne_na_temat_indywidualnej_profilaktyki_fluorkowej

świadczenia gwarantowane stomatologia

USTAWA O OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI