Rekrutacja

Aktualizacja 20.07.2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

– uzupełniająca

Informujemy, że w Przedszkolu Miejskim Nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 –

w Gliwicach zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla dzieci z rocznika 2018, 2019,                      2017- (5 miejsc).

Termin rekrutacji: 26.07.2022 r. godzina 9:00 – 29.07.2022 r. godzina 15:00

Rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny bez wsparcia systemu elektronicznego. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym rodzic składa w formie papierowej w placówce przedszkola przy  ul. Andromedy 36.

Wniosek oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej:

www.zsp2.gliwice.pl oraz w przedszkolu i w sekretariacie szkoły

Każde kryterium zaznaczone na TAK powinno być potwierdzone dokumentami spełniania kryteriów.

Etapy rekrutacji:

17.08.2022 r.
godz. 9.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
17.08.2022 r.
godz. 9.00
do 25.08.2022 r.
godz.15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

29.08.2022 r.
godz.9.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
załączniki:

Aktualizacja 24.02.2022

Szanowni Rodzice
Informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022/2023 znajdują się w zakładce Przedszkole- Rekrutacja. Rekrutacja rozpoczyna się 15.03.2022 r. o godzinie 9:00 i potrwa do 01.04.2022 r. do godz. 9:00. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.
Z poważaniem
Dyrekcja ZSP Nr 2
 Dokumenty

Aktualizacja 12.04.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 POTWIERDZENIA WOLI

uczęszczania do przedszkola

          Rodzic dziecka zakwalifikowanego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2- Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach zobowiązany jest do Potwierdzenia Woli uczęszczania do przedszkola dziecka w terminie 13.04. 2021 r. godzina 9:00 – 22.04.2021 r. do godziny 15:00.

Druk „ Potwierdzenie woli” znajduje się na stornie internetowej www.zsp2.gliwice.pl  zakładka PRZEDSZKOLE- REKRUTACJA!!!

Wypełniony dokument ( skan), podpisany przez obojga rodziców należy wysłać w w/w terminie na maila: sekretariat@zsp2.gliwice.eu

Proszę o przestrzeganie terminów podanych w rekrutacji. Brak wypełnionego dokumentu wiąże się z nie przyjęciem dziecka do zakwalifikowanej placówki naboru.

potwierdzenie woli

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                     Dyrekcja ZSP Nr 2


Aktualizacja 23.02.2021

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 (3-6 latki),
 • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – rozdział 6.

Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku:

www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie wniosek drukujemy i wraz z załącznikami  przynosimy do placówki Przedszkola Miejskiego Nr 17  w Gliwicach przy ul. Andromedy 36 od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00- 15:00.

Prosimy o dostosowanie się do procedur i wytycznych GIS MEN i MZ panujących na terenie placówki w okresie pandemii COVID- 19.

Informacje znajdują się na stronie www.zsp2.gliwice.eu

ZARZĄDZENIE NR PM-3520/2021
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 21 stycznia 2021 r.


Aktualizacja 24.07.2020

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego informuje, że nabór uzupełniający do grup przedszkolnych rozpoczyna się 29.07.2020 r. od godz. 9:00 i potrwa do 03.08.2020 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona papierowo- bez wsparcia elektronicznego systemu.

WNIOSEK podpisany przez obojga rodziców wraz z załącznikami składamy osobiście   w placówce szkoły czynnej od poniedziałku do piątku od 7:00- 15:00 w zaklejonej kopercie opisanej „ Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola”.

Dokumenty zostawiamy na portierni w wyznaczonym miejscu.

* Dokumenty do pobrania i uzupełnienia znajdują się na portierni w szkole przy  ul. Kopernika


Aktualizacja 18.06.2020

Nabór  do Przedszkola Miejskiego Nr 17

 

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ogłasza nabór do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach na  dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2020 r.

Nabór odbywa się od 18.06.2020 r. od godziny 12:00 do 25.06.2020 r. do godziny 15:00.

Rodzice, którzy zgłaszają chęć posłania dziecka w tym okresie zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa jaka obowiązuje na terenie placówki w okresie pandemii COVID- 19 oraz wypełniają 3 załączniki     ( Deklaracja rodzica, Oświadczenie, Deklaracja dot. posłania dziecka do PM 17) znajdujące się na stronie www.zsp2.gliwice.pl w zakładce „ Dokumenty”.

Skan wypełnionych załączników i podpisanych przez obojga rodziców należy przesłać mailem na adres sekretariat@zsp2.gliwice.eu lub pobrać załączniki z portierni szkoły czynnej od poniedziałku do piątku    w godzinach 7:00- 15:00,  wypełnić  je i pozostawić na portierni w zaklejonej kopercie opisanej  „ REKRUTACJA NA OKRES WAKACJI PM 17”.

Wnioski dostarczone po terminie będą automatycznie odrzucone.

Rodzice, których dziecko uczęszcza już do placówki zobowiązani są w w/w terminie podpisać Deklaracje zapisu dziecka na okres wakacji dostępną w placówce.

Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne znajdujące się w procedurze.

Informację o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka na okres wakacji w miesiącu lipcu zostaną przekazane 26.06.2020 r.

 


 


Gliwice 16.04.2020

WAŻNA INFORMACJA

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego   Nr 2- Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach są zobowiązani    o POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania do jednostki w terminie   do 24.04.2020 r. do godziny 15:00.

Druk potwierdzenia woli znajduje się na stronie rekrutacji      po zalogowaniu się kandydata oraz na stronie www.zsp2.gliwice.pl    w zakładce Przedszkole-> Rekrutacja.

Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać mailowo na adres sekretariat@zsp2.gliwice.eu w wyżej wymienionym terminie.

Proszę o zaznaczenie w treści maila godzin uczęszczania dziecka do jednostki na rok szkolny 2020/2021.

druk potwierdzenia woli  w wersji pdf

 


Gliwice , dnia 25.03.2020r.

Informacja dotycząca rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 -aktualizacja

Szanowni Rodzice

W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach informujemy, że proces rekrutacji do  Przedszkola Miejskiego nr 17 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Gliwicach będzie umożliwiony poprzez przesłanie dokumentacji               (wniosek kandydata plus załączniki) na  skrzynkę mailową placówki pierwszego wyboru sekretariat@zsp2.gliwice.eu, w formie skanów lub fotografii dokumentów  do dnia 08.04.2020r.  do godziny 15:00.

W późniejszym terminie proszę dostarczyć dokumenty w oryginale.

Umożliwiamy również rodzicom wykorzystanie skrzynki do wrzucania wyżej opisanej dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym, która znajduje się w przedsionku portierni Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 opisana – REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/ 2021. Dokumenty proszę włożyć do koperty, którą należy zakleić i opisać numerem wniosku kandydata do dnia 08.04.2020r.  do godziny 15:00.

Wniosek i załączniki zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną i w razie  potrzeby będziemy się  kontaktować  telefonicznie lub mailowo z rodzicem/ opiekunem prawnym kandydata.

 

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz

                                                                                                         Dyrektor ZSP Nr 2

UWAGA! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

16.03.2020r
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że w dniach 16 – 25 marca 2020, rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie TYLKO na platformie internetowej i jedynie w zakresie możliwości wygenerowania i wydrukowania wniosku!

Wnioski pisemne (wydrukowane “na papierze” i podpisane),  będą  przyjmowane w przedszkolu, dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia pracy przedszkola                                                            (w terminie  od 26 marca do 8 kwietnia 2020).

Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny w okresie zamknięcia placówki. Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówki wychowania przedszkolnego  i wygenerowanie wniosku.

Link do rekrutacji przez system elektroniczny: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

INFORMACJA

 Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego informuje, że  nabór do grup przedszkolnych rozpoczyna się 12.03.2020 r. od godz. 9:00 i potrwa do 26.03.2020 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja jest elektroniczna:   www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie wniosek drukujemy wraz z załącznikami i przynosimy do placówki.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w placówce przedszkola na ogólnej tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Składanie wniosków odbywa się w placówce Przedszkola Miejskiego Nr 17 przy ul.Andromedy 36 w godzinach 8:00- 15:00

 

Kryteria przyjęć do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2- Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:
  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – rozdział 6.

Przypominamy, że

 • Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Adres strony internetowej to:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice