rok 2021/2022

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu literackiego dla klas I-III

Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Organizator:

Organizatorami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach

Anna Wcisło, Donata Dercz, Martyna Kokoszka

Cele konkursu:

– Rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego

– Wzbogacenie słownictwa

– Doskonalenie umiejętności literackich

– Rozbudzanie wśród dzieci świadomości literackiej

– Kształtowanie postaw patriotycznych

Uczestnicy konkursu:

– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III

– Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie

Zasady konkursu:

– Każdy uczestnik powinien wypełnić kartę zgłoszenia oraz oświadczenie prawnych opiekunów wyrażających zgodę na udział w konkursie.

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór literacki pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

– Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nigdzie wcześniej nie zostały publikowane.

– Zgłaszana praca nie może przekroczyć formatu A4.

– Praca musi być podpisana: imię, nazwisko, klasa.

– Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość, twórczość, poprawność: stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.

– Prace złożone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów i nie będą oddawane ich autorom.

– Przekazując prace na konkurs uczestnik wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

– Prace należy składać do organizatorów konkursu w terminie do 15.06.2022r.

Zasady przyznawania nagród:

– O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa

– Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi 20.06.2022r.

– Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

– Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Regulamin opracowały:

Anna Wcisło, Donata Dercz, Martyna Kokoszka

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE ”

Dane uczestnika konkursu:

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………………………………

klasa………………………..

OŚWIADCZENIE PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Zgoda na przetwarzanie danych (dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji Szkolnego konkursu literackiego pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

………………………………… ……………………………………….

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna


Szanowni Rodzice

Zapraszamy Rodziców dzieci ubiegających się w roku szkolnym 2022/ 2023  o miejsce w naszej placówce na Dni Otwarte Przedszkola w dniu 16.03.2022 r. Spotkanie odbędzie się w dwóch turach:

I Tura godzina 17:00

II Tura godzina 17:30.

Miejsce: Przedszkole Miejskie Nr 17 w Gliwicach, ul. Andromedy 36- Pawilon A ( od strony szkoły).

Mając na uwadze bezpieczeństwo rodziców i dzieci spotkania będą odbywać się w małych grupach, dlatego prosimy o kontakt z przedszkolem w celu ustalenia konkretnej godziny wizyty.

Telefon kontaktowy: 32 2349274.                                                                                                    Serdecznie zapraszamy

                                                                                              Dyrekcja ZSP Nr 2Komunikat z dnia 26.01.2022

Od 27 stycznia do 11 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5 – 8 szkół podstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas 1 – 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie      w trybie stacjonarnym.

Dyrekcja ZSP2


 


aktualizacja 17.12

 Powrót do nauki zdalnej

Szanowni Państwo , drodzy uczniowie

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole odbywają się w  systemie zdalnym.

Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 3 dni robocze (3-5  stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. Dzień 7  stycznia ( piątek) jest dniem wolnym od zajęć w naszej szkole (nie ma zajęć zdalnych).

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. poz. 2301 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2301

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. poz. 2302 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2302


Komunikat z dnia 20.10.2021

Szanowni Państwo,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Grantów PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – link do strony https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi (dzieci i wnuki byłych pracowników PGR) w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie organ prowadzący może otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Realizacja grantu – od podpisania umowy na powierzenie grantu do końca projektu (max. 10 miesięcy, czyli do około końca roku szkolnego 2021/2022).

Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń składają oświadczenia na podstawie wzoru określonego w Regulaminie konkursu (regulamin i wzór oświadczenia pod linkiem wskazanym na początku).

Termin na złożenie oświadczeń, wraz z informacją o zapotrzebowaniu (czy sam komputer/laptop/tablet, czy łącznie z usługą dostępu do internetu) przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów do szkół, w których uczą się uczniowie, zostaje wyznaczony do dnia 27 października br.

Szkoła analizuje oświadczenia w zakresie ich poprawności, czy składający jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. W celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych np. na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.


Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i
młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada
br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy
bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły
otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat
internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.
Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy
będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
linki;

W dniu 14.10. stołówka dla uczniów klas I-VIII nieczynna.

Grupy przedszkolne i zerówka – posiłki będą przygotowane, w razie nieobecności dziecka prosimy o odwołanie.