rok szkolny 2023/24

 


 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  KLAS  I –III

„JESIEŃ WOKÓŁ NAS”

CELE KONKURSU:

  1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
  2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
  3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

W konkursie biorą udział uczniowie klas I –III.

Konkurs trwa do 17.11.2023r.

Prace należy składać do p. Bożeny Olszańskiej lub Małgorzaty Welaj

  1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę o tematyce jesiennej na kartkach bloku technicznego w formacie A4.
  2. Pracę należy podpisać na odwrocie kartki: imię , nazwisko, klasa.

OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa .

Prace zostaną umieszczone na wystawie szkolnej.

KRYTERIA OCENY

– estetyka wykonanych prac;

– oryginalność, pomysłowość;

– zgodność pracy z tematem;

– samodzielność w wykonaniu pracy;

– walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

NAGRODY Organizatorzy  konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Organizatorzy konkursu: B. Olszańska, M. Welaj

 


Aktualizacja 23.08.2023

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice

W związku z Uchwałą nr XLVIII/995/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.07.2023 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice § 3otrzymuje brzmienie:

            Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto Gliwice w publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar określony w § 2. w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

Opłata ta zostaje naliczona od dnia 01.09.2023 r.

Z poważaniem

Dyrekcja ZSP Nr 2


Aktualizacja 23.08.2023

                            ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI GRUP „0”             

     na rok szkolny 2023/2024

                Szanowni Rodzice Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Miejskiego nr 17
w Gliwicach serdecznie zaprasza na Spotkanie z Dyrekcją oraz Wychowawcami grup w dniu 30.08.2023 r.  o godzinie 17:00.

Miejsce spotkania: Jadalnia w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63.

 

W planie:

  • Spotkanie z Dyrekcją- omówienie zasad organizacji na rok szkolny 2023/2024-> 17:00- 17:30
  • Spotkanie z wychowawcami w salach- omówienie zasad współpracy na rok szkolny 2023/2024 –17:30-18:15