Zajęcia dodatkowe

W koncepcji pracy pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach naczelnym założeniem jest wszechstronny rozwój ucznia. W związku z tym zorganizowano uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z założeniami nauczanych treści programowych i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce, z opanowaniem bieżących treści programowych, i tym, którzy będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Indywidualna praca z uczniami mającymi trudności w nauce z pewnością pozwoli na eliminowanie tych niepowodzeń i przyczyni się do wzrostu wiary we własne możliwości oraz rozbudzi ich motywację do wytrwałej i systematycznej pracy na co dzień.

 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 12 w roku szkolnym 2023/2024 oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne:

  1. Zajęcia specjalistyczne: (na podstawie opinii/orzeczenia/skierowania)
  • korekcyjno – kompensacyjne
  • rewalidacyjne
  • logopedyczne
  • dydaktyczno – wyrównawcze
  • terapię psychologiczną
  • integrację sensoryczną
  • terapię ręki
  • porady i konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, i wychowawcami klas